lonely-road-in-the-middle-of-fields-picj

Sčítání lidu 2021

Národnost: Moravská

Jazyk: Moravský

Otázky a odpovědi

K čemu to všechno?

Den_Za_Moravu_2010_016.jpg

Moravská národnost

Jaká moravská národnost? Moravané jsou Češi.
Vnucování představy o tom, která národnost má či může existovat a jak by se různí lidé měli cítit a označovat, je dávno překonaná a odporuje všem svobodám a právům jedince. Národnost si každý volí zcela svobodně a je zakázáno odnárodňování. Už z tohoto důvodu jsou Moravané národem a hotovo.

Copak v občance nemáme všichni napsanou českou národnost?
Do občanského průkazu se uvádí státní příslušnost, nikoliv národnost. Švéd, který se narodil a žije ve Finsku, také nemusí mít finskou národnost. Národnost je osobním přesvědčením každého člověka, není podmíněná občanstvím, jazykem ani ničím jiným.

Ale objektivně, jak je to s moravskou národností? Není to jen novodobý výmysl moravských nacionalistů?
Každá národnost se vyvíjí a také Moravané zaznamenali v posledních desetiletích proměnu vnímání své identity. Nicméně, kořeny moravského etnosu jsou prastaré, sahají hluboko před Velkou Moravu. Moravská identita překlenuje staletí a byla zásadní složkou sebeidentifikace obyvatel Moravy až do počátku 20. století.

Moravský jazyk

Vždyť jsme se všichni ve škole učili češtinu. Co to je ta moravština?
Ve skutečnosti se nesčítá spisovný jazyk, ale jazyk mateřský. A to je jazyk, jakým mluví matka na své dítě. Rozumí se, že to nemusí být jazyk vyšlechtěný vysokou jazykovědou, nemusí být kodifikovaný ani široce uznávaný. Na rozdíl od jazyků vybroušených a někdy neživých (např. latina) má však nespornou výhodu, že je jazykem živým. Moravské maminky pochopitelně mluví moravsky.

Moravština - je to tedy směs nářečí češtiny?
Dalo by se odpovědět protiotázkou - je nářečím češtiny slovenština? A není čeština nářečím ruštiny? Skutečnost je taková, že mluvené jazyky jsou směsí nářečí. To je holý fakt.

Jak je to tedy se spisovným moravským jazykem?
Za moravský jazyk se až do počátku 20. století zcela běžně označovala řeč, kterou se hovořilo na Moravě. Je k tomu mnoho písemných důkazů. Teprve se sílícím vlivem českého nacionalismu se prosadilo označování moravštiny za češtinu. Jde de facto o politický název našeho jazyka. Naštěstí máme svobodu a můžeme věci opět nazývat správnými jmény.

Odjakživa ale existovala česká literární tradice, proto je správné společný jazyk označovat za češtinu...
Když jsme u společné literární tradice, vnucuje se námitka, že by tedy i název jazyka měl být společný, tzn. českomoravský, podobně jako se svého čas nazývala srbochorvatština. Nicméně, ona ta společná tradice má ve skutečnosti moravské základy. A to nejen v dávné minulosti u staroslověnštiny a prvního vlastního slovanského písma. I v novověku, kdy se na základě jazyka Bible kralické (která vznikla na Moravě) vyvíjela moderní "čeština", šlo o zcela zásadní moravskou produkci.

s_office-worker-calculates-the-amount-of

Proč a jak se k Moravě hlásit?

Opravdu se to smí, uvádět při sčítání lidu moravskou národnost a řeč?
Ano opravdu. Před deseti lety se k moravské národnosti přihlásilo přes půl milionu lidí. A přitom nešlo o pouhé zaškrtnutí políčka - dali si tu práci a moravskou národnost vepsali sami.

Ale k čemu to bude dobré, když se k Moravě při sčítání lidu přihlásím?
Moravská země je na tom nejhůř za celou svou dlouhou historii - rozporcovaná na nesmyslné kraje a dlouhodobě marginalizovaná. Tím, že si každý uvědomí svou příslušnost k Moravě a vyjádří ji alespoň takto, dá jasně najevo, že Morava tu stále je a Moravanům na ní záleží.

Tohle opravdu není vtip?
Nám na tom, jak Morava postupně ztrácí svou identitu a rozpouští se v “Čechii” nic vtipného nepřijde. Lidé, kteří propagují moravskou národnost a jazyk, tak činí z upřímné lásky ke své vlasti a často investují spoustu vlastního času i peněz, aby aspoň trochu pomohli při zachování Moravy pro další generace.

 
 
 

Kdo se hlásí k Moravě?

DSC_0123.JPG

Každá dědina se počítá
 

Pod tímto heslem pořádáme plošnou informační kampaň ke sčítání lidu na celé Moravě. Jde o důsledné zanesení informace o možnosti svobodného přihlášení se k moravské národnosti a moravskému mateřskému jazyku i do té nejzapadlejší dědiny na Moravě.
Díky sponzorům je zajištěn tisk desetitisíců plakátů a organizační struktura kampaně, do níž se okamžitě po předběžném zveřejnění záměru již 10.11. přihlásila řada dobrovolníků. Plakátová forma kampaně startuje v polovině února. Každý, kdo by chtěl pomoci, se  může přihlásit na info@morava1918.cz , prostřednictvím zprávy na FB nebo na tel. 723 345 222.
Miliony obyvatel Moravy, kterým byla jejich práva nejen v minulosti uloupena, ale jsou jim až do současnosti tajena, čekají tam "venku". A čekají i na Vás - zapojte se! Sdílejte!

 
148150638_185745049991735_66035067983180

Nejen KAŽDÁ DĚDINA SE POČÍTÁ, ale také každé město. Nad rámec původního záměru kampaně, totiž přinést informaci o možnosti hlásit se k moravské národnosti a jazyku do každé dědiny, se díky darům řady dobrovolníků nebo celých spolků sdružených u Moravského kulatého spolku podařilo zajistit placený výlep na maximálním počtu míst v následujících městech: Brno, Olomouc, Jihlava, Opava, Prostějov, Přerov, Břeclav, Kroměříž, Hradiště, Vyškov a v mnoha menších. Řádově tisíc plakátů v těchto městech zasáhne nejen cca milion jejich obyvatel, ale spolu s lidmi dojíždějícími za prací takřka polovinu populace Moravy. Velký dík všem sponzorům této akce! A možnost pomoci i pro ty, kdo tak ještě neučinili, protože nevěděli jak - na účet 1031819662 / 6100 je možno stále posílat příspěvky na kampaň, prosíme o uvedení variabilního symbolu 1918 a zprávy pro příjemce ve znění "sčítání". Předem děkujeme za pomoc i za SDÍLENÍ!