Den_Za_Moravu_2010_016.jpg

Nejsme spokojeni, a proto konáme

 
Co chceme

Morava

Naším cílem je vrátit Moravě takové právoplatné postavení, jaké jí historicky náleží.

Odpovědnost

Usilujeme o opravdovou politiku, kde jsou zvolení zástupci odpovědní za svá rozhodnutí.

Zodpovědnost

Chceme občanskou společnost, ve které každý člověk nese zodpovědnost za sebe i za svou zem.

Programové teze Morava 1918

Jak značí už název strany, zásadním cílem je obnova státoprávního postavení Moravy v duchu práv, kterých požívala před rokem 1918. Současně říkáme, že vlastní správa věcí veřejných není samoúčelná, ale je prostředkem pro správné fungování a řešení záležitostí týkajících se všech. Stát v této představě je velice úsporný, levný a bez ambicí mluvit lidem příliš do života.
Struktura: (stát) - země - (malý) okres – obec. Přesun nejen papírových kompetencí, ale hlavně rozpočtového určení daní co nejblíže občanům. Samospráva tak bude i na regionální úrovni daleko schopnější, než je tomu u dnešní nefungující úrovně krajské.
Otázku postavení Slezska lze vyřešit ustavením asociace regionů na těch územích, které historicky různými způsoby příslušely k některému slezskému útvaru. Tato asociace může soustřeďovat a prezentovat společné zájmy těchto regionů.
Státní správa a samospráva je ovšem pouze obalem, nikoli obsahem demokracie. Tím je fungující občanská společnost. Požadujeme zásadní obnovu demokracie, návrat státu občanům. Odstranění zbytnělé byrokracie, která ovládá životy lidí a odsává neudržitelné množství zdrojů.
Chceme prosadit zákaz korporátního financování politických stran. Politiku, potažmo zákony a pravidla, mohou tvořit pouze občané coby fyzické osoby. Nikoli firmy. Nástroje tvorby politiky, tedy politické strany, tak nesmějí záviset na financích od firem, ale výhradně od občanů. Pro spravedlivou soutěž stran je nutné, aby příspěvek za hlas rovným způsobem dostávaly všechny strany a aby byly zrušeny limity pro vstup do volených orgánů.
Člověk je tvor společenský a kulturní. V ohledu na kulturu chceme klást důraz na tu původní a regionální, na decentralizaci státních médií a jejich produkce tak, aby odrážela charakter regionů, chceme důraznou podporu a ochranu tradic, nářečí a svébytnosti. To vše na pozadí křesťanské morálky a hodnot, jež chápeme jako základy moravské kultury a evropské civilizace.
Neodmyslitelnou součástí kultury jsou osvědčené přístupy k soužití lidí a zachování rodu. V tomto smyslu trváme na definici manželství výhradně jako svazku muže a ženy.
Zasazení naší společnosti do širších vztahů chápeme v prvé řadě v prizmatu zájmů střední Evropy, tedy prostoru někdejší podunajské monarchie. Tento prostor obýváme, ten jen nám spolu se sousedícími národy nejbližší. Posilování středoevropské spolupráce a důraz na regionalizmus v Evropské unii, to je podle našeho názoru obrana skutečných evropských hodnot. Společné křesťanské tradice upřednostňujeme před novodobým sociálním inženýrstvím a neomarxismem evropských a globálních elit.
V souvislosti s tím chápeme nutnost zajištění autonomních obranných sil, a to podle rakouského modelu. To znamená propojení profesionální armády a teritoriálních sil vytvářených z vojáků základní služby a záloh. Požadujeme časově krátkou a efektivní povinnou vojenskou službu.
Jsme pro zachování členství v NATO při vědomí skutečnosti, že tato organizace postupně eroduje. Podporujeme význam spojenectví v obranném smyslu. Odmítáme však roli NATO jako servisní organizace pro momentální cíle amerických elit.
Chceme zachránit to, co zbylo z původního venkova a zemědělství. Skutečnému, tedy ekologickému zemědělství, narovnat podmínky fungování oproti protěžovanému globálnímu agrochemickému byznysu devastujícímu krajinu. Zemědělství se potřebuje zbavit závislosti na dotacích.
Požadujeme ukončení exekutorského byznysu, a to nejen zestátněním exekutorů. Soukromá praxe v tomto oboru postihujícím desetinu populace je jen špičkou ledovce. Jeho základnou je legislativní stav znevýhodňující občana vůči lichvářům (=národní i nadnárodní korporace).
Jsme pro zachování hotovostní měny. Jsme ostražití k prohlubující se elektronizaci lidských životů. Jsme pro skutečné lidské svobody.

 
 
165705267_213751087191131_63801221803231

Petice

Prosíme o podporu naší iniciativy. Pro vznik strany je potřeba 1000 podpisů. Pomozte nám dát je dohromady.

Petiční arch ke stažení v pdf a rtf

Pro odevzdání petičních archů nás kontaktujte nebo je můžete poslat na adresu

Jiří Novotný, Pavlovice 26, Bohdalice 68341

nebo na mail

info@morava1918.cz

 

NEJSME SPOKOJENI

a proto konáme.

 

My, okruh pořadatelů konference Morava 1918, vyhlašujeme záměr založení nové moravské politické strany, a tímto se stáváme jejím přípravným výborem.

Nejsme spokojeni se stavem společnosti a fungováním státu, v němž žijeme. Není náhodou, že toto prohlášení vydáváme k datu 28.října. Oficiální rétorika praví, že je to výročí získání samostatnosti a demokracie. My si ovšem v souladu se stavem poznání, k němuž jsme dospěli, myslíme, že je to naopak výročí ztráty samostatnosti a úpadku demokracie. Je to výročí úpadku legitimity a přirozeného řádu, což v důsledku vedlo k opakovanému selhávání státu zvaného Československo a jeho nástupců. Téměř souvisle, až po současnou krizi, centralistický a byrokracií ochromený stát ovládaný z Prahy již sto let selhává tváří v tvář skutečným potřebám občanů.
Jsme Moravané, příslušníci nejstaršího slovanského národa, dědicové civilizačního odkazu Moravské říše a jejích kulturních pokračovatelů. Máme nejen právo hlásit se ke svým kořenům, ale přímo povinnost tak činit. Máme morální povinnost hájit práva Moravy a moravského národa. Nemůžeme si již vystačit s vágními požadavky na samosprávu, musíme se vrátit před rok 1918 a obnovit správu věcí veřejných v duchu naší legitimní státnosti.
Nejsme spokojeni se stavem moravského hnutí. Novou stranu zakládáme proto, abychom moravské hnutí jako celek doplnili o chybějící součást. Jsme přesvědčeni, že vedle stávajících stran s jejich programovým směřováním zde chybí konzistentní konzervativní strana. Chceme tuto mezeru zaplnit a vytvořit fungující platformu pro diskusi o strategii pro Moravu. Chceme moravské hnutí posílit a přitáhnout k němu nové aktivisty. Máme pochopení pro členy stávajících organizací, kteří by se chtěli zapojit v jim programově bližším subjektu, nicméně není naším cílem je samoúčelně přetahovat. Věříme, že správnou cestou do budoucna je zvýšení konkurence a kvality myšlenek a postupů a soutěž moravských aktivit, k čemuž je založení nové strany zásadním příspěvkem.
Program politické strany ovšemže nemůže být jednobodový, věnovaný pouze postavení Moravy. Samospráva, respektive samostatnost při správě věcí veřejných, není konečným cílem, nýbrž prostředkem. Nemělo by žádného smyslu usilovat a dosáhnout emancipace Moravy, kdyby státní správa zůstala ve stejném marasmu, jako je doposud, jen se změněnou nálepkou provozovatele. Požadujeme zcela zásadní navrácení státu občanům. Stát je zřízen občany k řízení společných záležitostí - nemůže tomu být nadále tak, jako nyní, kdy občan je poníženým majetkem státu, peskovaným a postrkovaným všemocnou byrokracií. Rodíme se svobodní.
Nejsme spokojeni s tím, že současná karikatura demokracie nadělala z občanů ohlupované stádo a změnila soutěž myšlenek v zápolení kapitálu, marketingu a politiků-herců. Chceme zakázat korporátní financování politických stran a navrátit suverenitu nad politickým procesem občanům. Nejsme spokojeni s bažinným "právním" systémem, který samou propracovaností dospěl k reálné nevymahatelnosti práva pro řadové občany. Světově unikátní exekutorský mlýnek na občany likviduje v naší zemi celou desetinu populace. Chceme tento šílený zločin ukončit.
Protože nestačí být nespokojen, ale je nutno konat, aby se věci změnily a zlepšily, zakládáme tuto iniciativu a žádáme Vás, abyste ji podpořili.

Jiří Svatopluk Novotný

Ing. Milan Trnka

Bohumil C. Brabec

Zdenek Barša